Algemene voorwaarden Renzo’s webshop

De besloten vennootschap  FR Delicatessen (1) BV, onderdeel van FR Holding, gevestigd te Zwanenburg, Nederland, kvk nummer 34080341  0001 heeft de volgende Algemene Voorwaarden samengesteld.

Renzo’s Webshop behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

1. Wet op de aankoop op afstand

Renzo’s Webshop verklaart de wet op de koop op afstand van toepassing op de Algemene Voorwaarden.

2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen het volgende verstaan:

Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap, rechtspersoon of particulier die aan Renzo’s Webshop opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst.

Diensten: De dienst die Renzo’s Webshop aanbiedt, is het verkopen en bezorgen van Mediterrane producten zoals eten, flessen wijn en accessoires door heel Nederland.

3. Aanbod en overeenkomst

3.1 Een overeenkomst is gesloten wanneer  de koper ingaat op het aanbod van Renzo’s Webshop, een bestelling plaatst en een bevestiging naar het door hem/haar opgegeven email adres is verzonden. De overeenkomst kan door Renzo’s Webshop herroepen worden indien de koper niet voldoet aan zijn verplichtingen of dat in het verleden heeft nagelaten. Renzo’s Webshop erkent deze overeenkomst wanneer aan een van de volgende omstandigheden is voldaan:

– De potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data aan Renzo’s Webshop via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Renzo’s Webshop ontvangen.

– De potentiële koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven dat hij/zij een overeenkomst aangaat met Renzo’s Webshop.

– Een offerte is door de koper schriftelijk akkoord bevonden en retour verzonden aan Renzo’s Webshop.

3.2 Tekstuele, visuele en mondelinge uitingen van Renzo’s Webshop worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Renzo’s Webshop kan niet garanderen dat alle informatie overeenkomt met het daadwerkelijke product. Afwijkingen, mits binnen redelijke proporties, kunnen in beginsel geen reden zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen op deze website zijn in Euro’s uitgedrukt en exclusief BTW.

4.2 De koper is het bedrag verschuldigd dat Renzo’s Webshop kenbaar maakt tijdens het afrekenen. Eventuele fouten in de berekening kunnen door Renzo’s Webshop na de transactie gecorrigeerd worden.

4.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

5. Betaling

5.1 De koper kan zijn bestelling betalen door middel van Ideal. Alle Nederlandse banken zijn hierbij aangesloten.

5.2 Eventuele (buiten-) gerechtelijke kosten die verhouding houden met het niet nakomen van de betalingsplicht vallen ten laste van de koper.

6. Levering en levertijd

6.1 De bestelling wordt zo spoedig mogelijk bezorgd. De levering dient maximaal binnen 30 dagen na de opgegeven bezorgdatum geleverd te worden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen er geen rechten aan ontleent worden.

7. Afkoelperiode, herroeping en ruil

7.1 De koper kan binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling zonder reden, boete of extra kosten de bestelling naar Renzo’s Webshop retourneren. Hierbij gelden enkele uitzonderingen:

– Verse producten kunnen niet geruild worden. Hieronder wordt verstaan: pesto, zonnemayo, smeersels, kazen en worst, pastas en alle andere verwante producten.

7.2 Het geretourneerde artikel dient in dezelfde staat geretourneerd te worden als waarin de ontvanger het heeft ontvangen. Indien dit niet het geval is, kan Renzo’s Webshop geen terugstorting van de betaling realiseren. Kosten verbonden aan het retour zenden zijn voor de rekening van de koper.

7.3 Wanneer de koper gebruik maakt van de afkoelperiode of herroeping en het product is in goede orde ontvangen door Renzo’s Webshop, draagt Renzo’s Webshop binnen tien dagen zorg voor terugbetaling middels bank- of giro overschrijving.

8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Renzo’s Webshop niet verplicht haar overeenkomst met de koper na te komen. Renzo’s Webshop is gerechtigd haar verplichtingen jegens de koper op te schorten tot na de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van Renzo’s Webshop’s wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

9. Persoonsgegevens

9.1 Deze internetsite bevat een privacy statement. In overeenstemming met dit statement gaat Renzo’s Webshop met de persoonlijke gegevens van haar klanten om.